بودجه سال 1400: مصوب تفریغ
 سال 1399: مصوب تفریغ 
 سال 1398: مصوب تفریغ
 سال 1397: مصوب تفریغ
 سال 1396: مصوب تفریغ

 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
علی محمد بهزادفر
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳