متمم مصوب بودجه شهرداری شیراز: درآمدها و منابع تامین اعتبار

درآمدها و منابع تامین اعتبار بر مبنای مدل GFS
متمم مصوب بودجه شهرداری شیراز: هزینه
متمم مصوب هزینه شهرداری شیراز: بر مبنای مدل GFS
 
 
 
 
تمامی حقوق این سایت متعلق به شهرداری شیراز می باشد
  
مدیر کل برنامه و بودجه
مدیر کل برنامه و بودجه
امید گشتاسبی
مدیر کل برنامه و بودجه


آخرین اخبار
           
سسس

   کل : ۱۲  نمایش ۱ الی ۴   ۱ ۲ ۳